top of page

Fru A. Bertramsen

om
ved

I Cirkus Højdeskræk er der ikke tårnhøje ambitioner, konkurrencetosserier eller anden grund til angst i kulissen. Her kan du roligt slippe din indre abe løs – det er nemlig den der giver dig næring til fantasi og anden livsnødvendig galskab.

Må vi iøvrigt præsentere vores egen lille husabe og selvudnævnte cirkusdirektør, Fru A. Bertramsen. Fru A. Bertramsen er egentlig lidt småirriternede, utrolig kæphøj, ret så gammelklog og så lider hun af heftig højdeskræk. Nedenfor kan du se hvordan hun landede i vores baghave som ganske lille. Nu tænker I nok at en abe da ikke kan flyve. Jo, denne her kan.

Fru A. Bertramsen har nemlig sin helt egen banan-drevne flyvemaskine, som han gemmer et hemmeligt sted og så er hendes motto: ”Jeg er den bedste og vil være den bedste – til alt!”, men det kan I jo altid høre mere om!

PRAKTISK

TRÆNINGSTIDER & SELVE TRÆNINGEN

Vi træner om tirsdagen: 

16.00 til 17.30 for alle fra 6 år og op efter = Superartisterne

Træningen foregår primært i Gorillarummet og i den gamle gymnastiksal på Flyfabrikken, Dåsbjergvej 75a, 7800 Skive. I træningen henter man inspiration hos de andre i klubben, men DUBALs professionelle artister står – primært – for træningen. Tøj til træningen skal være praktisk og noget man kan bevæge sig i. Tøj til shows osv. sørger man også selv for, indtil vi en dag måske bliver mere organiserede. Alle hjælper til med at stille op (og rydde op) og er med i hele træningen. Forældre til superartisterne er MEGET velkomne til at komme og hygge i Cirkuscafeen, men er også velkomne til aktivt at melde sig ind i klubben.

BESTYRELSEN

Fru A. Bertramsen (PR-mand og cirkusdirektør)

Kristina Lisby Hammer

Susanne Retz Jensen

Janne Marie Jensen
Anita Joel Kaastrup Iversen
Suppleant 1: Jannie Møller Madsen

Suppleant 2: Jonny Berghøfer

MEDLEMSKAB & KONTINGENT

Medlemskab: De tre første gange er gratis, men resten af 2020 koster 700 kroner. I modtager giro-kort.

Kontingent: Der betales for både super- og miniartisterne, men gratis for forældre til miniartisterne.

SIKRING & FORSIKRING

Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på sikkerhed og der er altid mindst en godkendt voksen til stede i salen når der trænes. Det vil normalt være medlemmets egen ulykkesforsikring, som yder erstatning i tilfælde af skader opstået i forbindelse med træningen. Cirkusaktiviteter vil typisk ikke gå ind under "ekstremsport" (som ofte ikke dækkes af normale ulykkesforsikringer), og vi ser heldigvis heller ikke ret mange skader under vores træning. Men vær alligevel opmærksom på, om der skulle være undtagelser i netop jeres forsikring.

 

DUBAL har en forsikring, som dækker medlemsklubberne, herunder Cirkus Højdeskræk, men dækningen begrænser sig til skader forårsaget af ikke-medlemmer, i forbindelse med hjælp ved klubbens arrangementer eller lignende (tror vi nok).

VORES FASTE TRÆNER

Cirkus Højdeskræk er stolte af at kunne præsentere vores faste træner, Mille. Dog vil andre gæstetrænere med jævne mellemrum bidrage med træningen i Cirkus Højdeskræk, men det kan I læse mere om i de periodisk uddelte programmer for Cirkus Højdeskræk. Se mere om det på denne Facebook-side (hvis du altså er medlem af klubben).

Nanna er stadig cirkusdirektør i Cirkus Højdeskræk, men bor lige nu i Sverige og vil besøge os ved særlige højtider.

STAMOPLYSNINGER

CVR-nummer: 38962965


Adresse: Dåsbjergvej 75a, stuen, 7800 Skive, Fly

E-mail: cirkus@flyfabrikken.nu

Tlf. nr: 51 21 88 13

SPAR BANK NORD A/S

REGISTRERINGS-nummer: 8500

KONTO-nummer: 2650326019

VEDTÆGTER FOR

CIRKUS HØJDESKRÆK

§1.
Navn:
Cirkus Højdeskræk er en forening med hjemsted i Viborg Kommune.

Foreningen er medlem af Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening.

§2.
Formål og arbejdsgrundlag:

Foreningen har til formål at udvikle børn og unges selvtillid, kreativitet, fysik og samarbejdsevner, samt medvirke til at skabe respekt for deres medmennesker. Foreningen tager ikke stilling til politiske, religiøse eller sociale forskelle. Derimod forventes det, at medlemmer på tværs af disse samarbejder med gensidig respekt.

Ved at give medlemmerne mulighed for at arbejde med forskellige artistiske udtryksformer, og andre kreative aktiviteter ønsker man at styrke medlemmernes selvtillid og kreativitet.

Foreningen vil skabe et udviklende og spændende miljø, hvor børn og unge kan udfolde deres kreativitet. Gennem træning, arrangementer og projekter søger foreningen at fremme samarbejdsevner og respekt for andre. Det er vigtigt at medlemmerne deltager i den demokratiske proces i foreningen.

Klubben henvender sig hovedsalig til børn og unge, men har også til hensigt at skabe aktiviteter i tæt samarbejde mellem børn, unge og deres forældre, således at de sammen kan få en meningsfyldt fritidsbeskæftigelse.

Det er desuden foreningens mål at skabe de bedst tænkelige træningsomgivelser og lokaliteter, således at medlemmerne får mulighed for at opnå optimale færdigheder. Gennem artisttræning samt andre kreative aktiviteter og sammenhold vil vi styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, samt deltage aktivt og engageret i fritidslivet.


§3.
Medlemskab:

Betalt kontingent er at betragte, som gyldigt medlemskab. Når et medlem er i kontingentrestance ud over regnskabsårets afslutning, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Desuden kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis særlige forhold giver anledning dertil.


§4.
Regnskabsår:

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Driftsregnskab, samt status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorers påtegning. Revisorer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§5.
Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og skal varsles mindst 10 dage før ved annoncering over for medlemmerne. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Medlemmer over 16 år, samt forældre til medlemmer under 16 år er stemmeberettigede, og kan vælges til foreningens bestyrelse. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af protokolfører.

 3. Beretning fra formand, samt planer for det næste år.

 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

 5. Behandling af indkomne forslag.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, samt eventuelt godkendelse af kasserer.

 7. Valg af revisorer og suppleanter.

 8. Eventuelt.

 9. Alle valg kan forlanges at være skriftlige, og alle beslutninger skal tages ved almindelig flertal.


§6.
Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen, eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne som ønskes behandlet. Denne varsles på samme måde, som den ordinære generalforsamling.


§7.
Bestyrelsen:

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, alle valgt af generalforsamlingen for en toårig periode. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år, og 3 i ulige år. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Det tilstræbes at mindst halvdelen af bestyrelsen er under 30 år.

Stk. 2. Foreningen tegnes af formand og kasserer. Eller en af disse, i forening med bestyrelsens næstformand. Bestyrelsen koordinerer foreningens daglige drift og angiver retningslinjer for klubbens virke, samt er ansvarlig for klubbens økonomiske grundlag.

Stk. 3. Der vælges to revisorer for en toårig periode. En i lige år, og en i ulige. Der vælges en suppleant hvert år.

Stk. 4. Årsregnskabet skal underskrives og godkendes af hele bestyrelsen, og udleveres til de fremmødte på generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, og kasserer. Bestyrelsen kan vælge en kasserer uden for bestyrelsen, er dette tilfældet skal vedkommende godkendes på hver generalforsamling.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i samråd kontingenter for foreningens medlemmer.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens møder føres protokol.

Stk. 8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis opgave og sammenhæng fastsættes af bestyrelsen. I disse udvalg skal sidde mindst en fra bestyrelsen.

Stk. 9. Bestyrelsen påser at foreningens formål følges.

§8.
Kapitalforhold og hæftelser:
Stk. 1. Foreningen hæfter alene med sine aktiver for de forpligtigelser, som bestyrelsen pådrager denne,

mens der ikke er nogen personlig hæftelse for medlemmer af bestyrelsen eller andre.

Stk. 2. Forpligtigelser, der påtages som led i den daglige drift, kræver 2 underskrifter. Bestyrelsens formand er bemyndiget til at afgive den ene underskrift, mens den anden afgives i henhold til prokura fra bestyrelsen.

Stk. 3. Revisor forsyner regnskabet med påtegning om den foretagne revision. Såfremt revisionen har givet anledning til særlige bemærkninger, redegør revisor herfor i en beretning (§ 5. pkt.4)


§9.
Vedtægtsændring:
Medlemmer kan stille forslag om vedtægtsændringer (§ 5 pkt. 5). Vedtægtsændringer kan ske på

generalforsamling når mindst 2/3 dele af de afgivne stemmer er for forslaget.


§10.
Opløsning:

Stk.1. Klubben kan kun opløses såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettige på to ekstraordinære generalforsamlinger stemmer derfor. Bestyrelsen træffer beslutning om den praktiske og økonomiske afvikling af foreningen. Eventuelt overskud skal anvendes til kulturelle aktiviteter for børn og unge Viborg Kommune.

Stk.2. Bestyrelsens anbefaling, skal godkendes af evt. faste tilskudsgivende myndigheder. 

 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
bottom of page